ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ကမ္းေျခသို႔ အလည္သြားသည့္အခါတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ေဘကင္းလံုၿခံဳစြာ ေနရမည္ႏွင့္ သင့္ကေလးမ်ား မည္ကဲ့သို႔ ေဘကင္းလံုၿခံဳ၍ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာေနရမည္ကို သိ႐ိွရန္ ပို၍ပင္ အေရးႀကီးလွပါသည္။

အသက္ကယ္သူမ်ားသည္ ကေလးထိန္းမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။

အသက္ကယ္သူမ်ားသည္ ကူညီရန္ ႐ိွေနၾကပါသည္၊ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ကေလးထိန္းမ်ား မဟုတ္ၾကၿပီး ကေလးမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ လူႀကီးတစ္ဦးဦး မ႐ိွေနဘဲ မည္သည့္အခါမွ် ၎တို႔အား သဲေသာင္ျပင္ေပၚတြင္ သို႔မဟုတ္ ေရထဲ၌ တစ္ဦးတည္း မထားသင့္ပါ။

parents and child

သင့္ကေလးမ်ားအား အၿမဲႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေနၿပီး မည္သည့္အခါမွ် တစ္ေယာက္တည္း မလႊတ္ထားပါႏွင့္။

  • ကမ္းေျခမ်ား၌ လူျပည့္က်ပ္ေနလွ်င္ ကေလးမ်ားသည္ သင္မပါဘဲ ေျခဦးတည့္ရာ ထြက္သြားရန္ သို႔႔မဟုတ္ လမ္းေပ်ာက္သြားရန္ လြယ္ကူပါသည္။
  • အသက္ကယ္ေပးသူမ်ားနွင့္ အသက္ကယ္တပ္ဖဲြ႕သည္ ကူညီပံ့ပိိုးရန္ အသင့္႐ိွေနၾကေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ ကေလးထိန္းေပးၾကသူမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ ကေလးမ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရန္မွာ မိဘမ်ား၏ တာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။
  • ေရတိမ္ေနရာတြင္ပင္ အခိ်န္မေ႐ြး ႐ုတ္တရက္ လႈိင္းထႏိုင္၍ ကေလးငယ္မ်ားအား ေရနက္ထဲသို႔ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ဆဲြယူသြားႏိုင္ပါသည္။
  • သင့္ကေလးမ်ားအား အခိ်န္တိုင္း ျမင္ေနႏိုင္ရန္ ေသခ်ာပါေစ။ သူတို႔အား သူတို႔ဘာသာ တစ္ဦးတည္း ေရကူးရန္ သို႔႔မဟုတ္ ေရထဲ၌ ေဆာ့ကစားရန္ ထြက္ေျပးမသြားေစပါႏွင့္။
  • ကမ္းေျခ၌႐ိွေနစဥ္ စတည္းခ်ေနႏိုင္မည့္္ အေကာင္းဆံုးေနရာကို စဥ္းစားပါ၊ သို႔အားျဖင့္ သင္သည္ သင့္ကေလးမ်ားအား မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနႏိုင္ပါမည္။
  • ကေလးငယ္ငယ္မ်ားအား ကေလးႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ သူတို႔ခ်ည္းသက္သက္ မလႊတ္ထားပါႏွင့္။ ႐ုတ္တရက္ တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကေလးႀကီးမ်ားပင္ ဘာလုပ္ရမည္ကို သိႏိုင္ဖြယ္႐ိွမည္မဟုတ္သျဖင့္ လူႀကီးမ်ားက ကေလးမ်ားအား အၿမဲႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေနသင့္ပါသည္။
  • ေရကူးတတ္ျခင္းမွာ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ေရကူးတတ္၍ အသက္႐ွင္ေနႏိုင္ရန္ သင္ယူျခင္းမွာ မည္သည့္အခါမွ် ေနာက္မက်ပါ။
  • သင့္ကေလးသည္ ေရကူးကန္တြင္ ေရကူးတတ္လွ်င္ပင္ သူသည္ သမုဒၵရာႏွင့္ လိႈင္းမ်ားၾကားတြင္ ေရကူးႏိုင္စြမ္း႐ိွကာ အသက္႐ွင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မေျပာႏိုင္ပါ။
  • Rip current မ်ားသည္ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေရတိမ္တြင္ ေဆာ့ကစားေနၾကသည့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ မခံရေသာ ကေလးမ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ ဆဲြယူသြားခံရႏိုင္ပါသည္။

၎သည္ တစ္ေအာင့္သာ ၾကာျမင့္ပါလိမ့္မည္။

ကေလးမ်ားအား ေရတိမ္တြင္ပင္ တစ္ေယာက္တည္း မထားသင့္ပါ။ လိႈင္းႀကီးမ်ား အခိ်န္မေ႐ြး ထႏိုင္ၿပီး လူမ်ားအား သမုဒၵရာထဲသို႔ ေမ်ာပါသြားေစႏိုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ား သင့္ေတာ္ေသာ ေရကူးဝတ္စံုမ်ားကို ဝတ္ဆင္သင့္ၿပီး သူတို႔ႏွင့္အတူ ေရကူးတတ္၍ ကူညီေပးႏိုင္ေသာ အ႐ြယ္ေရာက္သူတစ္ဦးမပါဘဲ ေရထဲ မဆင္းသင့္ပါ။

children at beach

ေရလႊာလိႈင္း အသက္ကယ္ျခင္းသည္ ကေလးတစ္ဦး၏ ကမ္းေျခပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ၊ သုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ တိုးပြားလာေစရန္အတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုပင္ Nippers ၌ အဖဲြ႕ဝင္ပါ။

nippers

သင္ ယေန႔ အျခားမည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာသိ႐ိွလိုပါသနည္း။

Rip currents (ကမ္းေျခမွ ေရဘက္သုိ႔ အတန္အား႐ိွစြာ စီးဆင္းေသာ ေရစီးေၾကာင္းမ်ား) ၏ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား

Rip currents သည္ ၾသစေၾတးလ်ား ကမ္းေျခမ်ားတြင္ ထိပ္တန္း ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပါသည္။ Rip မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္႐ွင္သန္န္ိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို သိ႐ိွထားျခင္းမွာ ကမ္းေျခ၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ႐ိွေရး၏ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သင္ယူပါ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအား ေတြ႕ဆံု၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကမ္းေျခ႐ိွ အသက္ကယ္ဆယ္ေပးသူမ်ားထံမွ ကမ္းေျခ၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ႐ိွေရးဆိုင္ရာ အေရးႀကီးေသာ မွာၾကားမ်ားအခိ်ဳ႕ကို ေလ့လာသင္ယူပါ။

ကမ္းေျခ၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာေနျခင္း

သင္ ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္႐ိွၿပီးေနာက္ မည္ကဲ့သို႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာေနရမည္ႏွင့္ မည္သည့္အရာမ်ားကို သတိထားရမည္ကို သိ႐ိွေနျခင္းအားျဖင့္ သင့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ သင့္မိသားစုတို႔ႏွင့္အတူ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာေန၍ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ အခိ်န္ကုန္လြန္ႏိုင္ရန္ သင့္အား အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။

ကမ္းေျခသို႔ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ သြားေသာအခါ၌ သိအပ္သည့္အရာမ်ား

ကမ္းေျခသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္႐ႊင္၍ ႏွစ္သက္စရာေကာင္းေသာ အံ့ဖြယ္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သင္ ကမ္းေျခသို႔ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ သြားရန္ စီစဥ္ေနလွ်င္ ၎တို႔အား မည္ကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေပး၍ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာထားႏိုင္ရန္ သိဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။

ကမ္းေျခသို႔သြားရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ျခင္း။

ကမ္းေျခသို႔ အလည္သြားရန္ အလြန္ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါသည္ သို႔ေသာ္ သင္ အိမ္မွ မထြက္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္ ကမ္းေျခ၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီၤး ေပ်ာ္႐ႊင္ႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနဖို႔ ေသခ်ာႏိုင္ေစမည့္နည္းလမ္းကို ပိုမိုေလ့လာသိ႐ိွရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္ေတြ႕အသံုးက်ေသာ ထိပ္တန္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာပါ။