ကမ္းေျခ၌ ေဘးဒုကၡမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ႐ွာေဖြရန္ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ မည္ကဲ့သို႔ေနရမည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္၊ သုိ႔မွသာ ကမ္းေျခသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္သည့္ေန႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ႏွစ္သက္ေပ်ာ္႐ႊင္စရာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

quote icon

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အိမ္မွမထြက္မီ rip currents မ်ား၊ အ႐ိွန္အဟုန္ ျပင္းထန္ႀကီးမားလြန္းစြာ ႐ိုက္ခတ္ေသာ ေရလိႈင္းမ်ား၊ အပူႏွင့္ ေန၊ bluebottle (ဘလူးေဘာ္တလ္) ေရခူမ်ားႏွင့္ ငါးမန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကမ္းေျခ႐ိွ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ေဘးဒုကၡမ်ားအမိ်ဳးမိ်ဳးအဖံုဖံုအေၾကာင္းကို ေလ့လာထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

quote icon
waves 2

ကမ္းေျခ၌ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေဘးဒုကၡမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ား႐ိွသနည္း။

What is a rip current? Image of waves breaking on to a beach

ကမ္းေျခမွ ေရဘက္သုိ႔ အတန္အား႐ိွစြာ စီးဆင္းေသာ ေရစီးေၾကာင္းမ်ား
Rip current ဆို္သည္မွာ ကမ္းစပ္ကို ေက်ာခိုင္းကာ ေရလႊာလိႈင္း အပိုင္းအျခားကို ျဖတ္ၿပီး ေရဘက္သုိ႔ စီးဆင္းေသာ အားသန္သည့္္ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ ၾသစေၾတးလ်ား ကမ္းေျခမ်ားတြင္ ထိပ္တန္း ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပါသည္။ Rip ကို ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္ေသာ အေကာင္းဆံုးနည္းမွာ အနီေရာင္ႏွင့္ အဝါေရာင္ အလံမ်ားအၾကား ကင္းလွည့္ေပးသည့္ ကမ္းေျခတြင္ ေရကူးရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
waves 2

အ႐ိွန္အဟုန္ ျပင္းထန္ႀကီးမားလြန္းစြာ ႐ိုက္ခတ္ေသာ ေရလိႈင္းမ်ား
ေဖာင္းထေနေသာ ေရသည္ ေရတိမ္ပိုင္းသို႔ ေရာက္သည့္အခါတြင္ ၎ကို၎ မေထာက္ပံ့ႏိုင္ေတာ့သည္အထိ အေပၚသို႔ တြန္းပို႔ေလသည္။ ထိုအခါတြင္ ပ်က္ကဲြလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းလိႈင္းအမိ်ဳးအစားမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လံုးဝမတူဘဲ သံုးမိ်ဳးသံုးစား႐ိွပါသည္။ မည္သည့္ကမ္းေျခ၌မဆို ဤလိႈင္းအမိ်ဳးအစား သံုးမိ်ဳးစပ္ ႐ိွတတ္ၿပီး ၎တို႔ကို ထိုးက်လိႈင္းမ်ား သို႔႔မဟုတ္ ပံုက်လိႈင္းမ်ား၊ ဖိတ္စင္လိႈင္းမ်ား သိုမဟုတ္ လိမ့္လိႈင္းမ်ားႏွင့္ ထိုးတက္လိႈင္းမ်ားဟုေခၚပါသည္။ အားသန္ေသာ ပံုက်လိႈင္းမ်ားႏွင့္ ထိုးတက္လိႈင္းမ်ားသည္ ႀကီးမား၍ တစ္မဟုတ္ခ်င္း ထႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အႏၲရာယ္႐ိွပါသည္။
sunglasses

အပူႏွင့္ ေန
ၾသစေၾတးလ်ား ေႏြရာသီပံုစံမွာ ႐ွည္လ်ား၍ ပူအိုက္ၿပီး ေနသာေသာေန႔မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၎မွာ အပူႏွွင့္ အႏၲရာယ္႐ိွသာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ဓာတ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ႏိုင္ေျခ ပိုမို႐ိွႏိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ကမ္းေျခ၌ ႏွစ္သက္ေပ်ာ္႐ႊင္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ သင့္အေနႏွင့္ ေနေလာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႐ိုး႐ွင္းေသာအဆင့္မ်ားအခိ်ဳ႕ကို လိုက္နာရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္အိမ္မွမတြက္မီ အနည္းဆံုးမိနစ္ ၂၀ အလိုတြင္ ေနပူခံလိမ္းေဆးကို ႀကိဳတင္သုတ္လိမ္းရန္ အၿမဲပင္ေသခ်ာေအာင္လုပ္ကာ နာရီအနည္းငယ္ ၾကာၿပီးတိုင္း ျပန္လည္သုတ္လိမ္းေပးပါ။
bluebottle

Bluebottle (ဘလူးေဘာ္တလ္) ေရခူမ်ား
bluebottle (ဘလူးေဘာ္တလ္) ေရခူ (Physalia/ဖိုင္ဆာလီယာ) သည္ ၾသစေၾတးလ်ား ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ဝိုက္တြင္ လူသိအမ်ားဆံုး ေရခူျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။ ၎တို႔၏ အျပာေရာင္၊ ပူေဖာင္းႏွင့္တူေသာ ႐ြက္္သည္ ေရအေပၚ၌ ေပၚလ်က္ေနၿပီး ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္တြင္ ဆန္႔ထားေသာ ႐ွည္လ်ားသည့္ စမ္းလက္ႏွင့္ တဲြလ်က္႐ိွေနပါသည္။ ဤစမ္းလက္တြင္ nematocyst (နီမာတိုဆစ္စ္) ဟုေခၚေသာ တုပ္ႏိုင္သည့္ ဆဲလ္(ကလာပ္စည္း) မ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားပါသည္။ ၎က အေရျပားႏွင့္ ထိေသာအခါတြင္ အဆိပ္အနည္းငယ္ကို ထိုးႏွံေပးျခင္းအရ တံု႔ျပန္ၿပီး ၎ကတဖန္ ကိ်န္းစပ္ယားယံေစ၍ အလြန္ပင္ နာက်င္ေစႏိုင္ပါသည္။
blue ringed octopus

အျပာေရာင္ကြင္း ေရဘဝဲ
အျပာေရာင္ကြင္း ေရဘဝဲသည္ ေသးငယ္၍ လွပပံုေပါက္ေသာ္လည္း ေသေစႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားအၾကားတြင္ လြယ္ကူလြန္းစြာ ပံုဖ်က္ေနႏိုင္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမွသာ ၎တို႔၏ အျပာေရာင္ကြင္းမ်ားကို ျပသပါသည္။ အျပာေရာင္ကြင္း ေရဘဝဲကို ၾသစေၾတးလ်ားတစ္ဝိုက္ ဒီေရအၾကား ေနရာအပိုင္းအျခားမ်ား႐ိွ တိမ္ေသာ ေက်ာက္ေရကန္မ်ားအတြင္း၌ ပုန္းေအာင္းေနေလ့႐ိွျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။
shark

ငါးမန္းမ်ား
ၾသစေၾတးလ်ားတစ္ဝိုက္တြင္ ငါးမန္းအမိ်ဳးအစား မ်ားစြာ႐ိွပါသည္။ ငါးမန္းအမ်ားစုက လူမ်ားအား အႏၲရာယ္ မျပဳပါ။ လူမ်ားက ငါးမန္းမ်ားကို ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ ေဂဟစနစ္ႀကီး၏ အေရႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ငါးမန္း တိုက္ခိုက္ခံရမႈသည္ အလြန္႐ွားပါးၿပီး သင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕အသံုးက်ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါက ယင္းအႏၲရာယ္မွာ ပို၍ပင္ နည္းပါးပါလိမ့္မည္။ ကမ္းေျခ၏ ေဘးအႏၲရာယ္အကင္းဆံုးအပိုင္းမွာ အနီေရာင္ႏွင့္ အဝါေရာင္ အလံမ်ားအၾကားျဖစ္ၿပီး ထိုေနရာတြင္ ေလ့က်င့္သင္တန္းဆင္း အသက္ကယ္ေပးသူမ်ားနွင့္ အသက္ကယ္တပ္ဖဲြ႕က ငါးမန္းမ်ားကို မ်က္စိ႐ွင္႐ွင္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးပါသည္။ အသက္ကယ္ေပးသူမ်ားနွင့္ အသက္ကယ္တပ္ဖဲြ႕က ငါးမန္းကိုေတြ႕လွ်င္ ဥၾသဆဲြပါလိမ့္မည္ သို႔႔မဟုတ္ ေခါင္းေလာင္းတီးပါလိမ့္မည္၊ ထို႔ေနာက္တြင္ အနီေရာင္ႏွင့္ အဝါေရာင္ အလံမ်ားကို စိုက္ထူ၍ သင့္အား ေရထဲမွ ခ်က္ျခင္း ထြက္ခိုင္းပါလိမ့္မည္။

Bluebottle (ဘလူးေဘာ္တလ္) ေရခူ၏ အတုပ္ခံရမႈ

တုပ္ခံရေသာေနရာတြင္ က်န္႐ိွေနေသးသည့္ တုပ္စူးမ်ားႏွင့္ စမ္းလက္မ်ားကို ဖယ္႐ွားၿပီး ပင္လယ္ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာပါ။ တုပ္ခံရေသာေနရာကို မိနစ္ ၂၀ အတြက္ ေရေႏြးစိမ္ေပးပါ။ ေရေႏြးမ႐ိွလွ်င္ ေရခဲအိတ္ ကပ္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္ေပးပါ။
quote icon

အသက္ကယ္ေပးသူမ်ားနွင့္ အသက္ကယ္တပ္ဖဲြ႕သည္ ကမ္းေျခမ်ားတြင္ ကင္းလွည့္ေပး၍ ကမ္းေျခ ေဘကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ႏွစ္သက္မႈ႐ိွေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ ေလ့က်င့္သင္တန္းတက္ထားၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

quote icon
Surflifesavers

ကမ္းေျခတြင္ ေဘကင္းလံုၿခံဳမႈ႐ိွရန္ အသက္ကယ္ေပးသူမ်ား၏ လက္ေတြ႕အသံုးက်ေသာ ထိပ္တန္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။

red and yellow flag

အနီေရာင္ႏွင့္ အဝါေရာင္ အလံမ်ားအၾကားတြင္ အၿမဲတမ္း ေရကူးပါ။
အသက္ကယ္သူမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေရကူးႏိုင္ေသာေနရာတြင္ အလံမ်ားကို ထားထားကာ သူတို႔သည္ ထိုေနရာကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္အကူအညီလိုအပ္ခဲ့ပါလွ်င္ သင့္အား သတိျပဳေတြ႕႐ိွၾကပါလိမ့္မည္။
beach signage

ကမ္းေျခ၌ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းမႈဆိုင္ရာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ႐ွာေဖြၾကည့္႐ႈပါ။
အသက္ကယ္သူမ်ားသည္ ႐ိွေကာင္း႐ိွႏိုင္ဖြယ္ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္စံုတစ္ရာကို သင္သိ႐ိွေစရန္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ကမ္းေျခ၌ ထားေပးပါသည္၊ သင္ ေရထဲမဆင္းမီ ယင္းဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ႐ွာေဖြၾကည့္႐ႈရန္ ေသခ်ာပါေစ။
image61

အသက္ကယ္သူအား ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါ။
သင္ ကမ္းေျခသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာသည့္အခါတြင္ အသက္ကယ္သူမ်ားအား သြားေရာက္ႏႈတ္ခြန္း ဆက္ပါ။ သူတို႔သည္ လူမ်ားအား ကူညီရန္ ႐ိွေနၾကၿပီး လူသစ္မ်ားအား ေတြ႕ဆံု၍ ၎တို႔၌ ေမးျမန္းစရာ႐ိွသည္မ်ားကို ေျဖၾကားရန္ ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကပါသည္။
having fun in the water

မည္သည့္အခါမွ် သင့္ဘာသာသင္ တစ္ဦးတည္း ေရမကူးပါႏွင့္။
အေပါင္းအေဖာ္ သို႔မဟုတ္ လူႀကီးတစ္ဦးဦးႏွင့္အတူ အၿမဲတမ္း ေရကူး၍ မည္သည့္အခါမွ် သင့္ဘာသာသင္ တစ္ဦးတည္း ေရထဲမဆင္းပါႏွင့္။
image52

သင္ ေရထဲတြင္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့လွ်င္ စိတ္ေအးေအးထားၿပီး သင့္လက္ေမာင္းကို ေျမႇာက္ပင့္ျပပါ။
ၾကမ္းျပင္ကို ေျခမမီႏိုင္ေသာ သမုဒၵရာထဲ၌ ဒုကၡေရာက္ေနရျခင္းမွာ ေၾကာက္စရာေကာင္းႏိုင္ေသာ္လည္း အကူအညီရရန္အတြက္ စိတ္ေအးေအးထားၿပီး သင့္လက္ေမာင္းကို ေျမႇာက္ပင့္ျပရန္ မေမ့ပါႏွင့္။ ေပါေလာေပၚေနေအာင္္ ႀကိဳးစားၿပီး သင့္အား ကမ္းေျခမွ ဆဲြေခၚသြားေနရသည့္ဟု ထင္ရပါက၊ ေရစီးေၾကာင္းကို ဆန္၍ ေရကူးရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ၎သည္ သင့္အား ပင္ပန္းေစမည္သာျဖစ္ကာ ေပါေလာေပၚေနႏိုင္ေစမည္ မဟုတ္ပါ။
making a phone call

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ၀၀၀ ကို ဖုန္းဆက္ပါ။
သင္ ေရမကူးႏိုင္လွ်င္ ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ အျခားသူမ်ားအား ကယ္တင္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ အၿမဲပင္ အကူအညီေတာင္းပါ၊ အသက္ကယ္ေပးသူကို မေတြ႕ရလွ်င္ ၀၀၀ ကို ဖုန္းဆက္ပါ။ သင္သည္ ဒုကၡေရာက္ေနသူအား ပ်ဥ္ခ်ပ္ သို႔မဟုတ္ အေအးခံဘူးကဲ့သို႔ေသာ ကိုင္ထားႏိုင္သည့္ အရာတစ္ခုခုကို ပစ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကူညီႏိုင္ပါသည္။ ပတ္ပတ္လည္ ႐ွာေဖြၾကည့္႐ႈပါ၊ ကမ္းေျခအမ်ားအျပားတြင္ အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အနီေရာင္ ေပါေလာေပၚ ကိရိယာမ်ားကို ထားေပးထားပါသည္။

သင္ ယေန႔ အျခားမည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာသိ႐ိွလိုပါသနည္း။

Rip currents (ကမ္းေျခမွ ေရဘက္သုိ႔ အတန္အား႐ိွစြာ စီးဆင္းေသာ ေရစီးေၾကာင္းမ်ား) ၏ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား

Rip currents သည္ ၾသစေၾတးလ်ား ကမ္းေျခမ်ားတြင္ ထိပ္တန္း ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပါသည္။ Rip မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္႐ွင္သန္န္ိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို သိ႐ိွထားျခင္းမွာ ကမ္းေျခ၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ႐ိွေရး၏ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သင္ယူပါ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအား ေတြ႕ဆံု၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကမ္းေျခ႐ိွ အသက္ကယ္ဆယ္ေပးသူမ်ားထံမွ ကမ္းေျခ၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ႐ိွေရးဆိုင္ရာ အေရးႀကီးေသာ မွာၾကားမ်ားအခိ်ဳ႕ကို ေလ့လာသင္ယူပါ။

ကမ္းေျခ၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာေနျခင္း

သင္ ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္႐ိွၿပီးေနာက္ မည္ကဲ့သို႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာေနရမည္ႏွင့္ မည္သည့္အရာမ်ားကို သတိထားရမည္ကို သိ႐ိွေနျခင္းအားျဖင့္ သင့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ သင့္မိသားစုတို႔ႏွင့္အတူ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာေန၍ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ အခိ်န္ကုန္လြန္ႏိုင္ရန္ သင့္အား အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။

ကမ္းေျခသို႔ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ သြားေသာအခါ၌ သိအပ္သည့္အရာမ်ား

ကမ္းေျခသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္႐ႊင္၍ ႏွစ္သက္စရာေကာင္းေသာ အံ့ဖြယ္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သင္ ကမ္းေျခသို႔ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ သြားရန္ စီစဥ္ေနလွ်င္ ၎တို႔အား မည္ကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေပး၍ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာထားႏိုင္ရန္ သိဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။

ကမ္းေျခသို႔သြားရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ျခင္း။

ကမ္းေျခသို႔ အလည္သြားရန္ အလြန္ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါသည္ သို႔ေသာ္ သင္ အိမ္မွ မထြက္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္ ကမ္းေျခ၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီၤး ေပ်ာ္႐ႊင္ႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနဖို႔ ေသခ်ာႏိုင္ေစမည့္နည္းလမ္းကို ပိုမိုေလ့လာသိ႐ိွရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္ေတြ႕အသံုးက်ေသာ ထိပ္တန္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာပါ။

Keep me in the loop