ကမ္းေျခသို႔ အလည္သြားျခင္းသည္ အလြန္ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါသည္ သို႔ေသာ္ ကမ္းေျခ၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုသည္မွာ ၎အတြက္
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ႏွင့္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိ႐ိွရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ေဘးကင္းလံုၿခံဳ၍ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းေသာေန႔ျဖစ္ေစဖို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရန္လိုအပ္သနည္း။

ကမ္းေျခ၌ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းမႈသည္ အိမ္မွ စတင္သည္
ကမ္းေျခ၌႐ိွစဥ္ သင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ေနႏိုင္ဖို႔ ေသခ်ာေစရန္ သင္အိမ္မွမထြက္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ရပါမည္။ သင္ ကမ္းေျခ၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီၤး ေပ်ာ္႐ႊင္ႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနဖို႔ ေသခ်ာႏိုင္ေစမည့္နည္းလမ္းကို ပိုမိုေလ့လာသိ႐ိွရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္ေတြ႕အသံုးက်ေသာ ထိပ္တန္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာပါ။

Beachsafe app (အက္ပ္)ကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ပါ။
Beachsafe App (အက္ပ္)သည္ သင့္ေတာ္သည့္ ကမ္းေျခကို သင္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သြားေသာေန႔တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္ ေဘးဒုကၡမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို သင့္အားေပးရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။

အသက္ကယ္သူမ်ား ကမ္းေျခ၌ ယေန႔ ကင္းလွည့့္ေနသလား။
အကယ္၍ သင္ေဘးဒုကၡေရာက္လွ်င္ သင့္အား ကယ္တင္မည့္သူ တစ္စံုတစ္ဦးမွ်႐ိွမည္ မဟုတ္သျဖင့္ ကင္းမလွည့္ေသာ ကမ္းေျခ၌ သင္ ေရမကူးသင့္ပါ။

ကမ္းေျခသို႔ သြားခြင့္ ႐ိွသလား သို႔႔မဟုတ္ ပိတ္ပင္ထားသလား။
အကယ္၍ ကမ္းေျခသို႔သြားခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားလွ်င္ ေရထဲဆင္းရန္ အလြန္အႏၲရာယ္႐ိွသည္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး သင့္အေနႏွင့္ ပိတ္ထားေသာ ကမ္းေျခမ်ားသို႔ မသြားသင့္ပါ။

ကမ္းေျခ၌ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား႐ိွသလဲ။
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားတြင္ အ႐ိွန္ႏႈန္းႀကီးမားေသာ ေရစီးေၾကာင္းမ်ား၊ ပင္လယ္ခူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အဏၰဝါေန သတၱဝါမ်ား သို႔မဟုတ္ လိႈင္းႀကီးမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။

ေနက မည္မွ် ပူျပင္းသလဲ။
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေနသည္ အလြန္ပူျပင္းႏိုင္သျဖင့္ သင္သည္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ေန႔လံုး စစ္ေဆးေနကာ အရိပ္ေအာက္တြင္ မ်ားမ်ားေနၿပီး ေရကိုလည္း မ်ားမ်ားေသာက္ရန္ ေသခ်ာပါေစ။
quote icon

သင္ ေရကူးသြားဖို႔ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ သဲကမ္းျပင္ေပၚတြင္ လဲေလ်ာင္းေနဖို႔္သာျဖစ္ေစ စီစဥ္ေနပါက၊ သင္၏ ကမ္းေျခအတြက္ ထုပ္ပိုးစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းရန္လိုေသာ အေျခခံအရာမ်ားအခိ်ဳ႕႐ိွပါသည္။ သင့္ေတာ္ေသာအရာမ်ားကို ထုပ္ပိုးျခင္းအားျဖင့္ ကမ္းေျခ၌ က်န္းမာ၍ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီၤး ေပ်ာ္႐ႊင္စရာအခိ်န္ကုန္လြန္ရန္ ေသခ်ာႏိုင္ေစဖို႔ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။

quote icon
beach-packing-suitcase-on-the-sand-800x450

ကမ္းေျခ၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီၤး ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းေသာေန႔ျဖစ္ရန္ မည္သည့္အရာမ်ားကို ထုပ္ပိုးယူသြားသင့္သနည္း။

ေနေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ေဆး၊ ဦးထုပ္ႏွင့္ အေပၚအကႌ် လက္႐ွည္။
သင္ အျပင္သို႔မထြက္မီ အနည္းဆံုး မိနစ္ ၃၀ ႀကိဳတင္၍ ေနေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ေဆးကို သုတ္လိမ္းသင့္သည္။ သင္ အထူးသျဖင့္ ေရထဲတြင္ တစ္ေန႔လံုး ေနေနလွ်င္ ေနေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ေဆးကို ပံုမွန္ အဖန္တလဲလဲ သုတ္လိမ္းေပးေနသင့္သည္။

ေရကူး ဝတ္စံု။
သာမန္ အဝတ္အစားမ်ားသည္ ေရစိမ့္ဝင္၍ ျပည့္ဝ (ေရျဖင့္ ျပည့္လွ်ံ) သြားကာ အလြန္ေလးလံလာႏိုင္ၿပီး ေရကူးႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း ေရထဲ၌ ေပါေလာေပၚေနႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ရပ္ေနႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း အလြန္ပင္ ခက္ခဲေစႏိုင္သျဖင့္ ၎တို႔ကို ဝတ္ဆင္ၿပီး ေရမကူးပါႏွင့္။ ကိုယ္တစ္ကိုယ္လံုးကို ဖံုးအုပ္ေစေသာ burkini (ဘုရ္ကီနီ) အပါအဝင္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္စရာ ေရကူးဝတ္စံု အေျမာက္အျမား႐ိွပါသည္။

ေက်ာက္ေဆာင္ ငါးမွ်ားေရးအတြက္ ေဘးကင္းမႈဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ား။
သင္ ေက်ာက္္ေဆာင္၌ ငါးမွ်ားရန္ ရည္႐ြယ္လွ်င္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္၊ သင့္တင့္စြာ ဝတ္စားဆင္ယင္ရန္ႏွင့္ သင့္ထံတြင္ သင့္ျမတ္ေသာ ေဘးကင္းမႈဆိုင္ရာ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ား႐ိွရန္ ေသခ်ာပါေစ။ ေက်ာက္္ေဆာင္၌ ငါးမွ်ားစဥ္ အသက္ကယ္အကႌ် ဝတ္ဆင္ထားရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ကို မျဖစ္မေန လိုက္နာရၿပီး မဝတ္ဆင္လွ်င္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရပါလိမ့္မည္။ အသက္ကယ္အကႌ် ေလထိုးရမည့္နည္းကို သင္သိရန္ ေသခ်ာပါေစ။ လူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားကို အသံုးမျပဳတတ္ၾကသျဖင့္ ေရနစ္ေသဆံုးမႈ အေျမာက္အျမားျဖစ္ရပါသည္။

အရက္ကို မယူေဆာင္သြားပါႏွင့္။

သင့္ကိုယ္တြင္ ေရဓာတ္ အၿမဲျပည့္ဝေနေစေရးအတြက္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ရန္ ေသခ်ာပါေစ။ အရက္သည္ သင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည္လင္စြာ ေတြးေတာ၍့ မွန္ကန္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္စြမ္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကမ္းေျခ၌႐ိွေနစဥ္အေတာအတြင္း အရက္ကို ေ႐ွာင္ပါ။ အရက္သည္ သင္ ေရထဲတြင္ ႐ိွေနစဥ္ သင္၏ တံု႔ျပန္ႏိုင္ခိ်န္ကို ေႏွးေကြးေစၿပီး၊ သင္ ေဘးဒုကၡ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကို တိုးပြားေစပါသည္။

alcohol beach

သင္ ယေန႔ အျခားမည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာသိ႐ိွလိုပါသနည္း။

Rip currents (ကမ္းေျခမွ ေရဘက္သုိ႔ အတန္အား႐ိွစြာ စီးဆင္းေသာ ေရစီးေၾကာင္းမ်ား) ၏ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား

Rip currents သည္ ၾသစေၾတးလ်ား ကမ္းေျခမ်ားတြင္ ထိပ္တန္း ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပါသည္။ Rip မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္႐ွင္သန္န္ိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို သိ႐ိွထားျခင္းမွာ ကမ္းေျခ၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ႐ိွေရး၏ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သင္ယူပါ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအား ေတြ႕ဆံု၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကမ္းေျခ႐ိွ အသက္ကယ္ဆယ္ေပးသူမ်ားထံမွ ကမ္းေျခ၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ႐ိွေရးဆိုင္ရာ အေရးႀကီးေသာ မွာၾကားမ်ားအခိ်ဳ႕ကို ေလ့လာသင္ယူပါ။

ကမ္းေျခ၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာေနျခင္း

သင္ ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္႐ိွၿပီးေနာက္ မည္ကဲ့သို႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာေနရမည္ႏွင့္ မည္သည့္အရာမ်ားကို သတိထားရမည္ကို သိ႐ိွေနျခင္းအားျဖင့္ သင့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ သင့္မိသားစုတို႔ႏွင့္အတူ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာေန၍ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ အခိ်န္ကုန္လြန္ႏိုင္ရန္ သင့္အား အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။

ကမ္းေျခသို႔ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ သြားေသာအခါ၌ သိအပ္သည့္အရာမ်ား

ကမ္းေျခသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္႐ႊင္၍ ႏွစ္သက္စရာေကာင္းေသာ အံ့ဖြယ္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သင္ ကမ္းေျခသို႔ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ သြားရန္ စီစဥ္ေနလွ်င္ ၎တို႔အား မည္ကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေပး၍ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာထားႏိုင္ရန္ သိဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။

ကမ္းေျခသို႔သြားရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ျခင္း။

ကမ္းေျခသို႔ အလည္သြားရန္ အလြန္ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါသည္ သို႔ေသာ္ သင္ အိမ္မွ မထြက္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္ ကမ္းေျခ၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီၤး ေပ်ာ္႐ႊင္ႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနဖို႔ ေသခ်ာႏိုင္ေစမည့္နည္းလမ္းကို ပိုမိုေလ့လာသိ႐ိွရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္ေတြ႕အသံုးက်ေသာ ထိပ္တန္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာပါ။

Keep me in the loop