ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਿਨ ਬਿਤਾ ਸਕੀਏ।

quote icon

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿੱਪ-ਕਰੰਟ, ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਬਲੂਬਾਟਲਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਕ ਮੱਛੀਆਂ।

quote icon
waves 2

ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

What is a rip current? Image of waves breaking on to a beach

‘ਰਿੱਪ-ਕਰੰਟ’
ਰਿੱਪ-ਕਰੰਟ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਫ਼ ਜ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਤਰਫ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੀਚਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੀਚ ਉੱਤੇ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੀ ਤੈਰਿਆ ਜਾਵੇ।
waves 2

ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ
ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਲਹਿਰ ਘੱਟ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਫੇਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਚ ਉੱਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਛਲਕਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ। ਤਾਕਤਵਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
sunglasses

ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਰਜ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਲੰਮੇ, ਗਰਮ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ UV (ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਇਲੈਟ) ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ - ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾ ਲਓ ਅਤੇ ਹਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।
bluebottle

ਬਲੂਬਾਟਲਜ਼
ਬਲੂਬਾਟਲ (Physalia) ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵਰਗੇ ਖੰਭ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਜਿਹੀ ਪੁੰਛ (ਟੇੰਟੇਕਲ) ਜੋ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੰਛ, ‘ਨਿਮਾਟੋਸਿਸਟਸ’ (nematocysts) ਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਛੁਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖੁਬੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
blue ringed octopus

ਬਲੂ-ਰਿੰਗਡ ਆਕਟੋਪੁਸ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲੂ-ਰਿੰਗਡ ਆਕਟੋਪੁਸ ਦਿੱਸਣ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲੂ-ਰਿੰਗਡ ਆਕਟੋਪੁਸ ਸਮੁੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰ-ਲਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ (inter-tidal zones) ਦੇ ਘੱਟ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ‘ਰਾਕ ਪੂਲਜ਼’ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
shark

ਸ਼ਾਰਕ
ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਕ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਰਕ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੋਸਿਸਟਮ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਕ (lifesavers ਅਤੇ lifeguards), ਸ਼ਾਰਕ ਉੱਤੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਕ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਇੱਕ ਸਾਇਰਨ ਜਾਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਗੇ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।

ਬਲੂਬਾਟਲ ਦਾ ਡੰਗ

ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿਪਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟਿੰਗਰਜ਼ (ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼) ਅਤੇ ਟੇੰਟੇਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ-ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਈਸ ਪੈਕ ਲਗਾਓ।

bluebottle 2
quote icon

ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਕ, ਸਿਖਲਾਈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੀਚ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੀਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

quote icon
Surflifesavers

ਬੀਚ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ, ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ!

red and yellow flag

ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੀ ਤੈਰੋ
ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਕਰਮੀ (ਲਾਈਫ ਸੇਵਰਜ਼) ਇਹ ਝੰਡੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
beach signage

ਬੀਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ
ਉੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਲਾਈਫ ਸੇਵਰਜ਼ ਬੀਚ ਉੱਪਰ ਚਿਨ੍ਹ ਲਗਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ - ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਵੋ।
image61

ਕਿਸੇ ਲਾਈਫ ਸੇਵਰ ਨੂੰ ਦੁਆ-ਸਲਾਮ ਆਖੋ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਫ ਸੇਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਆ-ਸਲਾਮ ਆਖੋ - ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
having fun in the water

ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਤੈਰੋ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਵਿਆਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਰੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਜਾਓ।
image52

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਵੱਲ ਚੁੱਕੋ।
ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੱਸ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੋ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਵ ਦੇ ਉਲਟ ਤੈਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ - ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਓਗੇ।
making a phone call

ਅਪਾਤਕਾਲ ਵਿੱਚ – 000 ਉੱਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ/ਤੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ - ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਾਇਤਾ ਮੰਗੋ - ਜੇ ਲਾਈਫ ਸੇਵਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 000 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਖਤਾ ਜਾਂ ਕੂਲਰ ਦਾ ਬਕਸਾ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੀਚਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਜੰਤਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬੀਚ ਅਤੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਚ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ।

ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?

‘ਰਿੱਪ-ਕਰੰਟ’ (ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਅ) ਦੇ ਖਤਰੇ

‘ਰਿੱਪ-ਕਰੰਟ’, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੀਚਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਰਿੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿੱਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੀਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ

ਸਾਡੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਰੱਖਿਅਕਾਂ ਤੋਂ ਬੀਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖੋ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਚ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੀਚ, ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਚ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਬੀਚ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ

ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ।

ਬੀਚ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਘਰੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਚ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ।

ਰੌਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਰੌਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਰੌਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ, ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।

Keep me in the loop