ਬੀਚ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕੀ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

getting ready at home

ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ (ਬੀਚ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬੀਚ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਚ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ।
beach safe app

Beachsafe ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
Beachsafe ਐਪ, ਸਹੀ ਬੀਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
Image36

ਕੀ ਅੱਜ ਬੀਚ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਗਸ਼ਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀਚ ‘ਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗਸ਼ਤ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
beach closed

ਕੀ ਬੀਚ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੈ?
ਜੇ ਬੀਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
rip-tide-warning-sign

ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ‘ਰਿੱਪ-ਕਰੰਟ’ (ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਅ), ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ‘ਬਲੂ-ਬੌਟਲਜ਼’, ਜਾਂ ਫੇਰ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ।
kids at beach

ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੈ?
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ UV ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਉ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਛਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ।
quote icon

ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਲੇਟਣ ਦੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਿਨ ਬਿਤਾ ਪਾਵਾਂਗੇ।

quote icon
beach-packing-suitcase-on-the-sand-800x450

ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਕ ਕਰਨੀਆਂ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ) ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

sun safe child

ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ, ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼
ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਦਿਨ ਭਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ।
02_Burkini

ਤੈਰਾਕੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ (ਸਵਿਮਵਿਅਰ)
ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਰਾਕੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੈਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਿਮਵਿਅਰ ਦੇ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਬਰਕੀਨੀ’ (burkini) ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ।
lifejackets

ਰੌਕੱ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨ (ਸੇਫਟੀ ਗਿਅਰ)
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਕੱ ਫਿਸ਼ਿੰਗ 'ਤੇ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ) ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਹੀ ਉਪਕਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਰੌਕੱ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਜੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੀ ਹੈ - ਕਈ ਲੋਕੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਰੱਖੋ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਹੀ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਪਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

alcohol beach

ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?

‘ਰਿੱਪ-ਕਰੰਟ’ (ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਅ) ਦੇ ਖਤਰੇ

‘ਰਿੱਪ-ਕਰੰਟ’, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੀਚਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਰਿੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿੱਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੀਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ

ਸਾਡੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਰੱਖਿਅਕਾਂ ਤੋਂ ਬੀਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖੋ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਚ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੀਚ, ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਚ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਬੀਚ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ

ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ।

ਬੀਚ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਘਰੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਚ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ।

ਰੌਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਰੌਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਰੌਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ, ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।

Keep me in the loop