ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ႀကိဳဆိုပါ၏။ သင္သည္ ဤေနရာတြင္ rip currents (ကမ္းေျခမွ ေရဘက္သုိ႔ အတန္အား႐ိွစြာ စီးဆင္းေသာ ေရစီးေၾကာင္းမ်ား)၊ အသက္ကယ္ဆယ္ေပးသူမ်ား၊ ေက်ာက္ေဆာင္၌ ငါးမွ်ားျခင္းႏွင့္ အေရးႀကီးဆံုးမွာ သင္၊ သင့္မိသားစုႏွင့္ သင့္မိတ္ေဆြမ်ား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သာယာလွပေသာ ကမ္းေျခမ်ားတြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးေနစဥ္ မည္ကဲ့သို႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ေနႏိုင္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာသိ႐ိွရပါလိမ့္မည္။

သင္ ယေန႔ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာသိ႐ိွလိုပါသနည္း။

.

ကမ္းေျခသို႔သြားရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ျခင္း။

ကမ္းေျခသို႔ အလည္သြားရန္ အလြန္ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါသည္ သို႔ေသာ္ သင္ အိမ္မွ မထြက္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္ ကမ္းေျခ၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီၤး ေပ်ာ္႐ႊင္ႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနဖို႔ ေသခ်ာႏိုင္ေစမည့္နည္းလမ္းကို ပိုမိုေလ့လာသိ႐ိွရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္ေတြ႕အသံုးက်ေသာ ထိပ္တန္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာပါ။

ကမ္းေျခ၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာေနျခင္း

သင္ ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္႐ိွၿပီးေနာက္ မည္ကဲ့သို႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာေနရမည္ႏွင့္ မည္သည့္အရာမ်ားကို သတိထားရမည္ကို သိ႐ိွေနျခင္းအားျဖင့္ သင့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ သင့္မိသားစုတို႔ႏွင့္အတူ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာေန၍ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ အခိ်န္ကုန္လြန္ႏိုင္ရန္ သင့္အား အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။

ကမ္းေျခသို႔ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ သြားေသာအခါ၌ သိအပ္သည့္အရာမ်ား

ကမ္းေျခသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္႐ႊင္၍ ႏွစ္သက္စရာေကာင္းေသာ အံ့ဖြယ္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သင္ ကမ္းေျခသို႔ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ သြားရန္ စီစဥ္ေနလွ်င္ ၎တို႔အား မည္ကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေပး၍ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာထားႏိုင္ရန္ သိဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။

Rip currents (ကမ္းေျခမွ ေရဘက္သုိ႔ အတန္အား႐ိွစြာ စီးဆင္းေသာ ေရစီးေၾကာင္းမ်ား) ၏ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား

Rip currents သည္ ၾသစေၾတးလ်ား ကမ္းေျခမ်ားတြင္ ထိပ္တန္း ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပါသည္။ Rip မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္႐ွင္သန္န္ိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို သိ႐ိွထားျခင္းမွာ ကမ္းေျခ၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ႐ိွေရး၏ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သင္ယူပါ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအား ေတြ႕ဆံု၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကမ္းေျခ႐ိွ အသက္ကယ္ဆယ္ေပးသူမ်ားထံမွ ကမ္းေျခ၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ႐ိွေရးဆိုင္ရာ အေရးႀကီးေသာ မွာၾကားမ်ားအခိ်ဳ႕ကို ေလ့လာသင္ယူပါ။

သင့္ကိုသင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆး၍ ကမ္းေျခ၌ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေနႏိုင္ျခင္းအေၾကာင္း သင္မည္မွ်သိ႐ိွသည္ကို ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။

SpanishBeachQuiz

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အခ်က္အလက္စာေစာင္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ (လႊဲေျပာင္းကူးယူျခင္း) လုပ္ပါ။

သင့္မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ သင့္မိသားစုတို႔အတြက္ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္၍၊ ပံုႏိွပ္ၿပီး မွ်ေဝေပးႏိုင္ေသာ အခမဲ့ အခ်က္အလက္စာေစာင္မ်ား႐ိွပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အခ်က္အလက္စာေစာင္မ်ားသည္ rip currents မ်ား၊ အသက္ကယ္ဆယ္ေပးသူမ်ား၊ ေက်ာက္ေဆာင္၌ ငါးမွ်ားျခင္းအျပင္ သင္၊ သင့္မိသားစုႏွင့္ သင့္မိတ္ေဆြမ်ား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သာယာလွပေသာ ကမ္းေျခမ်ားႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းမ်ားတြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးေနစဥ္ မည္ကဲ့သို႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ေနႏိုင္နည္းတို႔ျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္အပိုမ်ားကို ႀကိဳးစား႐ွာေဖြေနသူ မည္သူမဆိုအတြက္ သင့္ေတာ္မႈ႐ိွပါသည္။